Izvjesce_kakvoca_voda_za_kupanje_2014.jpg

Izvješće o kakvoći voda za kupanje u Europi u 2014. godini

Europska okolišna agencija (EEA) na svojim mrežnim stranicama objavila je Europsko izvješće o kakvoći voda za kupanje u 2014. godini. Pored informacija o kakvoći voda za kupanje, ovo izvješće pruža informacije o plažama na kojima se i u sezoni kupanja u 2015. godini može očekivati dobra kakvoća vode i mora za kupanje.

25.5.2015.

Izvjesce_o_stanju_okolisa.jpg

Agencija za zaštitu okoliša predstavila Izvješće o stanju okoliša u RH, 2014

Agencija za zaštitu okoliša organizirala je medijsko predstavljanje "Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, 2014" i "Europskog izvješća o okolišu - stanje i izgledi 2015".  Uz tiskana izvješća i infografike predstavljen je i kratki film koji prati ključne podatke iz izvješća.

15.5.2015.

RPOT_novosti.jpg

Obavijest korisnicima Registra postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari / Očevidnika prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN)

Poštovani korisnici aplikacije Registar postrojenja u kojemu su prisutne opasne tvari/Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN) skrećemo Vam pažnju na slijedeće:

30.4.2015.

NLP_2015.JPG

Objavljena revizija Nacionalne liste pokazatelja (NLP)

Nacionalna lista pokazatelja (NLP) je skup podatkovnih tablica za izradu pokazatelja stanja okoliša kojima je za pojedino tematsko područje na temelju nacionalnih i međunarodnih propisa definiran izvor, set i tijek te vremenska razdoblja prikupljanja podataka, definirana metoda izračuna i način prikaza i dostupnost podataka, kao i obveze izvješćivanja. Pritom je poseban naglasak stavljen na smjernice zacrtane Strategijom održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09), kao i na odredbe Uredbe o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08).

17.4.2015.

izvjesce_komunalni_2013.jpg

Izvješće o komunalnom otpadu za 2013. godinu

Agencija za zaštitu okoliša izradila je i objavila Izvješće o komunalnom otpadu za 2013. godinu. U navedenom Izvješću daju se podaci za 2013. godinu o količinama proizvedenog komunalnog otpada, odvojeno skupljenim vrstama otpada iz komunalnog otpada, podaci o biorazgradivom komunalnom otpadu te ostali podaci o postupanju sa komunalnim otpadom.

25.3.2015.

NISO_2009_2012.jpg

Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, 2014.

Hrvatski sabor na sjednici 20. ožujka jednoglasno je prihvatio Izvješće o stanju okoliša u RH, 2014. koje je izradila Agencija za zaštitu okoliša. Izvješće je rađeno za duže vremensko razdoblje, s fokusom na referentno razdoblje 2009. – 2012.

5.5.2015.

kartiranje_procjena_ekosustava_i_usluga_u_RH.jpg

Kartiranje i procjena ekosustava i njihovih usluga u Hrvatskoj

Posljednjih nekoliko godina tema usluga ekosustava postaje sve zastupljenija u zaštiti prirode i okoliša na globalnoj i europskoj razini.

19.5.2015.

Izvjesce_ROO_2013.jpg

Izvješće o podacima iz Registra onečišćavanja okoliša za 2013. godinu

Temeljem članka 23. Pravilnika o Registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08), izrađeno je „Izvješće o podacima iz Registra onečišćavanja okoliša za 2013. godinu“. Izvješće je izrađeno temeljem verificiranih podataka prijavljenih u bazu ROO te sadrži podatke o ispuštanjima i/ili prijenosu onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvedenom, skupljenom i obrađenom otpadu. za 20 županija i Grad Zagreb pojedinačno i objedinjeno na razini Republike Hrvatske. ROO je važan alat za kontinuirano praćenje trendova i napretka u smanjivanju onečišćavanja okoliša te je neophodan javnosti, državnim i raznim županijskim tijelima, industriji, znanstvenicima, nevladinim organizacijama i drugim donositeljima odluka kao jedinstveni sustav pomoću kojeg je osiguran uvid u stanje i trendove u okolišu te donošenje odluka o pitanjima zaštite okoliša.

23.12.2014.

  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
  • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  • European Environment Agency
  • circ@
  • Portal EMAS