Institucije i nadležnosti

Gospodarenje otpadom je od interesa za Republiku Hrvatsku.


Gospodarenje otpadom i učinkovitost gospodarenja otpadom osiguravaju Vlada i Ministarstvo propisivanjem mjera gospodarenja otpadom – donošenjem zakonskih propisa i strateško-planskih dokumenata.. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode obavlja upravni nadzor i inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o održivom gospodarenju otpadom i njegovih podzakonskih propisa. Inspekcijski nadzor obavlja inspekcija zaštite okoliša .


Provedbena tijela na državnoj razini su Agencija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond). 

 

Agencija prikuplja, objedinjava i vodi podatke u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, vodi informacijski sustav gospodarenja otpadom, izrađuje izvješće o stanju na području gospodarenja otpadom.


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  osigurava dodatna sredstva za financiranje projekata, programa i sličnih aktivnosti u području zaštite i unapređenja okoliša,nadležnost pri donošenju upravnih akata u svezi plaćanja naknada i posebnih naknada, vođenje očevidnika obveznika plaćanja. 

   

Na regionalnoj razini za gospodarenje otpadom nadležna su Upravna tijela županija odnosno Grada Zagreba koja obavljaju poslove u području zaštite okoliša.

 

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom.
Više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničku provedbu mjera gospodarenja otpadom.
 

U općinama/gradovima poslove vezane za gospodarenje otpadom obavljaju različita upravna tijela (najčešće jedinstveni upravni odjeli).