Pregled_PGO_PO_2014_i_2015.pdf Pregled podataka o medicinskom otpadu u 2015_WEB.pdf

Izvješća

Pregled podataka iz Registra dozvola za gospodarenje otpadom i potvrda za prijevoz/posredovanje i izvoz neopasnog otpada: 2016.2015.2014. , 2013.2012.2011.2010., 2009., 2008., 2007., 2006.

Izvješće o komunalnom otpadu: 2015.2014.2013.2012.2011.2010. (ispravak), 2009. (ispravak), 2008. (ispravak), 2007., 2006.

Popis tvrtki upisanih u Očevidnik reciklažnih dvorišta

Popis tvrtki koje su prijavile podatke o komunalnom otpadu sakupljenom putem reciklažnih dvorišta, ali nisu upisane u Očevidnik reciklažnih dvorišta

 

Pregled izvršenja obveza jedinica lokalne samouprave i davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada – stanje s 15.05.2015.

Rezultati provedenog istraživanja putem upitnika o statusu realizacije obveza jedinice lokalne samouprave propisanih Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), rujan 2016.

Pregled povjerenika i obavljene izobrazbe – stanje s 31.7.2016.

Pregled podataka o provedenim akcijama prikupljanja otpada u RH: 2015. 2014.

Pregled podataka o odlaganju otpada i odlagalištima otpada Republike Hrvatske: 2012.

Prijave operatera odlagališta: 1. polugodište 2016.2015., 2014.

Pregledi podataka o proizvodnom otpadu – sastavni dio Izvješća o podacima iz Registra onečišćavanja okoliša

Izvješće o prekograničnom prometu otpada: 2015. , 2014.2013., 2011., 2010.2009.2008., 2007., 2006., 2005., 2004.

Pregled podataka o planovima gospodarenja otpadom: 2013.2012.2011.

Pregled podataka o provedbi obveze izrade plana gospodarenja otpadom proizvođača otpada: 2014. i 2015.2013.

Pregled podataka Podaci o ukidanju statusa otpada i nusproizvoda za 2015. godinu

Pregled laboratorija koji obavljaju analize fizikalnih i kemijskih svojstava otpada: 2016.2015.2012.,  2011.2010., 2009., 2008., 2007., 2006.

Rješenja za umanjenu vrijednost nekretnine vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave u zoni građevine za zbrinjavanje otpada s popisom vlasnika građevina za zbrinjavanje otpada  - stanje s 31.12.2011.

Izvješće prema Baselskoj konvenciji o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada: 2015.2014., 2013., 2012.2010.2009.2008., 2007., 2006., 2005., 2004., 2003.

 

Izvješće o stanju okoliša u  RH za razdoblje 2009. – 2012. – poglavlje Otpad

Izvješće o stanju okoliša u RH za razdoblje 2005. - 2008. – poglavlje Otpad

Izvješće o stanju okoliša u RH za razdoblje 2001. - 2004. – poglavlje Otpad

 

POSEBNE KATEGORIJE OTPADA

Izvješće o otpadnim vozilima: 2015. , 2014., 2013., 2012., 2011., 2010., 2009., 2007. 

Mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi: 2015.2014., 2013., 2011., 2010. 

Pregled podataka za posebne kategorije otpada (Ambalažni otpad, Otpadna motorna i jestiva ulja, Električni i elektronički otpad, Otpadne baterije i akumulatori): 2015.  2014.

Izvješće o otpadnim baterijama i akumulatorima: 2012. i 2013., 2011.2010.2009., 2008., 2007., 2006.

Pregled podataka o količinama ambalaže i ambalažnog otpada: 2013.

Izvješće o otpadnim uljima: 2012. i 2013.2011.2010., 2009., 2008., 2007.   

Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu: 2012. i 2013.,  2011.2010.,  2009., 2008., 2007.  

Pregled podataka o medicinskom otpadu: 2015.2014.2013.2011.-2012.2010.

Pregled podataka o izvršenju obveza sukladno Pravilniku o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima: status u prosincu 2015.

Pregled podataka o nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi: razdoblje 2007.-2011.

Pregled podataka o građevinskom otpadu koji sadrži azbest: 2015. , 2014.