Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, 2007.

Iako postoji zakonska obveza izrade Izvješća svake četiri godine, posljednje službeno Izvješće o stanju okoliša je ono iz 1998. godine, jer Izvješće izrađeno u 2002. godini nije bilo upućeno u proceduru prihvaćanja u Hrvatski sabor.

S obzirom na dugo razdoblje bez Izvješća te činjenicu da Izvješće iz 1998. godine nije rađeno na temelju pokazatelja stanja okoliša (indikatora), ovo Izvješće obuhvaća razdoblje od 1997. do 2005. godine, zaključno s mjesecom kolovozom, odnosno prosincem u slučaju donošenja bitnih zakonodavnih mjera. U slučajevima kada su za to bili dostupni podaci, prikazani su i trendovi do 1990. godine.

Ovo je, dakle prvo nacionalno izvješće koje je utemeljeno na pokazateljima stanja okoliša kao učinkovitom obliku praćenja promjena i ostvarenja ciljeva sektorskih politika i strategija, a prema standardnoj tipologiji pokazatelja Europske agencije za okoliš (EEA).

Izvješće sadržava pet cjelina: I dio: Sektorski pritisci, II dio: Sastavnice okoliša, III dio: Opća pitanja zaštite okoliša, IV dio: Zaključak i V dio: Prilozi, te ukupno obuhvaća 22 poglavlja.

Također,Izvješće o stanju okolišavažno je i s obzirom na specifičan trenutak pristupa Republike Hrvatske u članstvo EU, te će sigurno biti jedna od bitnih podloga za procjenu stanja okoliša u budućim pregovorima.

Prvi nacrt Izvješća bio je dostavljen u MZOPUG u siječnju 2006. godine. Nakon pregleda materijala, u AZO su u listopadu 2006. godine pristigle primjedbe od strane Uprave za zaštitu okoliša, Uprave za strateško-integracijske procese te Savjeta za zaštitu okoliša. Primjedbe su obrađene i ugrađene u tekst te je završni nacrt Izvješća dostavljen u studenom 2006. godine u MZOPUG, koji je u siječnju 2007. godine isti uputio na očitovanje tijelima državne uprave i državnim upravnim organizacijama.

Krajem veljače 2007. godine, MZOPUG je u AZO dostavio objedinjena mišljenja i primjedbe tijela državne uprave i državnih upravnih organizacija. Primjedbe su obrađene, izvršene su izmjene i nadopune teksta, a konačni nacrt Izvješća dostavljen je Ministarstvu 5. ožujka 2007. godine, koje ga je zatim uputilo na usvajanje Vladi Republike Hrvatske.

Vlada je na svojoj sjednici održanoj 12. travnja 2007. godine prihvatila Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj te ga uputila na usvajanje Hrvatskome saboru.

Na svojoj 25. sjednici, održanoj 25. svibnja 2007.godine, Hrvatski sabor je nakon rasprave temeljem članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 122. Poslovnika Hrvatskog Sabora donio zaključak (Klasa: 351-02/07-01/03, Ur.broj: 6511-07-06) kojim se prihvaća Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, 2007

 

 

Vezani dokumenti