Prekogranični promet otpada

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) propisano je da se na prekogranični promet otpada u Republiku Hrvatsku, iz Republike Hrvatske i kroz Republiku Hrvatsku primjenjuje Uredba (EZ-a) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o otpremi pošiljaka otpada - Regulation 1013/2006 .


Zakonom o održivom gospodarenju otpadom zabranjuje se: 


- uvoz opasnog otpada, miješanog komunalnog otpada i ostataka od spaljivanja miješanog komunalnog otpada radi zbrinjavanja u skladu sa člankom 11. stavkom 1. točkom (e) Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006.,
- uvoz miješanog komunalnog otpada radi korištenja u energetske svrhe.

 

Ako u Republici Hrvatskoj postoje dostatni kapaciteti za materijalnu oporabu određenih vrsta otpada, prednost pred izvozom ima materijalna oporaba u Republici Hrvatskoj.
Za oporabu u postrojenjima za energetsku oporabu otpada, prednost pred uvozom otpada ima otpad proizveden u Republici Hrvatskoj.

 

Pravna ili fizička osoba – obrtnik koja obavlja uvoz i/ili izvoz otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku sukladno članku 3. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006, dužna je upisati se u Očevidnike.

 

Naputak o očevidniku uvoznika i izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku, obrasci koji se koriste za obavljanje poslova vezanih uz navedene Očevidnike te Uputa o  obavješćivanju inspekcije zaštite okoliša dani su na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

 

Prekogranični promet otpada koji podliježe notifikacijskom postupku sukladno članku 3. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrava pisanim odobrenjem.

Pravna ili fizička osoba – obrtnik koja posjeduje dozvolu za oporabu otpada koji podliježe notifikacijskom postupku može Ministarstvu podnijeti zahtjev za dobivanje statusa postrojenja s prethodnim odobrenjem za uvoz otpada koji podliježe notifikacijskom postupku u skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006.
O utvrđivanju statusa postrojenja s prethodnim odobrenjem Ministarstvo donosi rješenje koje se izdaje se za jednu ili više vrsta otpada za koje pravna ili fizička osoba – obrtnik ima dozvolu za oporabu otpada.

 

U slučaju kada se sukladno člancima 22. ili 24. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006 mora izvršiti povrat otpada u Republiku Hrvatsku, iz Republike Hrvatske ili kroz Republiku Hrvatsku, Ministarstvo izdaje suglasnost.

 


IZVJEŠĆIVANJE UVOZNIKA I IZVOZNIKA OTPADA PREMA AGENCIJI

 

- Uvoznik i izvoznik otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku dužan je do 1.  ožujka tekuće godine dostavljati Agenciji izvješće o vrstama i količinama uvezenog i izvezenog otpada u prethodnoj kalendarskoj godini.
- Podnositelj obavijesti i/ili primatelj s područja Republike Hrvatske dužan je do 1. ožujka tekuće godine, za proteklu kalendarsku godinu, dostavljati Agenciji izvješće o izvezenim i/ili uvezenim količinama i vrstama otpada koji podliježe notifikacijskom postupku.
- Pravna ili fizička osoba – obrtnik dužna je do 1. ožujka tekuće godine, za proteklu kalendarsku godinu, dostavljati Agenciji izvješće o uvezenim količinama i vrstama otada za koje je ishodila rješenje o statusu postrojenja  s prethodnim odobrenjem.

 

Obavijest tvrtkama koje su upisane u Očevidnike uvoznika/izvoznika koji ne podliježe notifikacijskom postupku i/ili imaju Odobrenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izvoz/uvoz otpada koji  podliježe notifikacijskom postupku

 

KORISNO:

 

Katalog otpada - Smjernice za korištenje Priloga III-V Uredbe (EZ) 1013/2006 o otpremi pošiljaka otpada

   

Obrazac pratećeg lista iz Dodatka VII Uredbe (EZ) br. 1013/2006 o pošiljkama otpada (doc) / Annex VII - Information accompanying shipments of waste

 

Laboratoriji za analizu otpada

 

Izvješće o prekograničnom prometu otpada: 2015.

 

 

 

PROPISI:

 

Zakon o potvrđivanju Baselske Konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (NNMU3/94)

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Pravilnik o katalogu otpada (NN  90/15 )  

Zakon o prijevozu opasnih tvari(NN 79/07)

 

Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijećaod 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada / Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste - Regulation 1013/2006 

Website koji sadrži sve relevantne informacije o europskim procedurama, propisima, nadležnim institucijama i kontaktima, listama: Shipment homepage