Propisi iz područja gospodarenja otpadom

 

STRATEŠKO-PLANSKI DOKUMENTI

Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09)

Nacionalna strategija zaštite okoliša (NN 46/02)

Nacionalni plan djelovanja na okoliš (NN 46/02)

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. do 2015. godine (NN 85/07, 126/10, 31/11, 46/15)

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022. godine (NN 3/2017)

 

OPĆI PROPISI ZA PODRUČJE OTPAD

Zakon o potvrđivanju Baselske Konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (NN MU 3/94)

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

Uredba o komunalnom otpadu (NN 50/17)

Pravilnik o katalogu otpada (NN  90/15 )  

Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije (NN 6/14)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

Pravilnik o termičkoj obradi otpada (NN 75/16)

Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN  114/15 ) 

Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 117/14)

Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (NN 59/06, NN 109/12 )                     

Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/15)

Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom (NN 20/16)

 

PROPISI ZA POSEBNE KATEGORIJE OTPADA

Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima (NN 97/15)

Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži  (NN 116/17,  NN 88/15)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 78/16)

Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 97/15)

Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže (NN 88/15)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13113/2016)

Odluka o dopuštenoj količini otpadnih guma koje se može koristiti u energetske svrhe (NN 64/06, 36/07 )

Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11 , 45/12, 86/13)

Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 111/15 )

Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 105/15)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima ( NN 125/15,NN 90/16

Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 112/15)

Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama (NN 40/15)

Pravilnik  građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)

Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08)

Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera radi unapređenja sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 58/11) 

Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 50/15)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom ( NN 42/14 , 48/14 , NN 107/14 , NN 139/14)

Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN 38/08)

Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje Titan-dioksida (NN 117/14)

Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (NN 103/14)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (NN 99/15)

Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina (NN 128/08)

 

OSTALI PROPISI VAŽNI ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, NN 78/15 )

Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša  (NN 87/15)

Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknada na opterećivanje okoliša otpadom (NN 71/04)    

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom (NN 120/04)    

Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada na opterećivanje okoliša otpadom (NN 95/04)

Zakon o kemikalijama (NN 18/13 )  

Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)            

Zakon o rudarstvu  (NN 56/13, 14/14)

Naputak o postupanju s otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite (NN 50/00)

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje (NN 119/15)

Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja (NN 9/14)       

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 3/16)                   

Strategija zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (NN 125/14)                

Uredba o uvjetima te načinu zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih zatvorenih radioaktivnih izvora i izvora ionizirajućeg zračenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti (NN 44/08)