NLP_2015.JPG

Objavljena revizija Nacionalne liste pokazatelja (NLP)

Nacionalna lista pokazatelja (NLP) je skup podatkovnih tablica za izradu pokazatelja stanja okoliša kojima je za pojedino tematsko područje na temelju nacionalnih i međunarodnih propisa definiran izvor, set i tijek te vremenska razdoblja prikupljanja podataka, definirana metoda izračuna i način prikaza i dostupnost podataka, kao i obveze izvješćivanja. Pritom je poseban naglasak stavljen na smjernice zacrtane Strategijom održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09), kao i na odredbe Uredbe o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08).

17.4.2015.

izvjesce_komunalni_2013.jpg

Izvješće o komunalnom otpadu za 2013. godinu

Agencija za zaštitu okoliša izradila je i objavila Izvješće o komunalnom otpadu za 2013. godinu. U navedenom Izvješću daju se podaci za 2013. godinu o količinama proizvedenog komunalnog otpada, odvojeno skupljenim vrstama otpada iz komunalnog otpada, podaci o biorazgradivom komunalnom otpadu te ostali podaci o postupanju sa komunalnim otpadom.

25.3.2015.

NISO_2014.jpg

Hrvatski sabor jednoglasno prihvatio Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, 2014.

Hrvatski sabor na sjednici 20. ožujka jednoglasno je prihvatio Izvješće o stanju okoliša u RH, 2014. koje je izradila Agencija za zaštitu okoliša. Izvješće je rađeno za duže vremensko razdoblje, s fokusom na referentno razdoblje 2009. – 2012.

23.3.2015.

kartiranje_procjena_ekosustava_i_usluga_u_RH.jpg

Kartiranje i procjena ekosustava i njihovih usluga u Hrvatskoj

Posljednjih nekoliko godina tema usluga ekosustava postaje sve zastupljenija u zaštiti prirode i okoliša na globalnoj i europskoj razini.

20.3.2015.

Svjetski_dan_voda_2015.JPG

Svjetski dan voda 2015. - Voda i održivi razvoj

Odlukom Opće skupštine UN-a 22. ožujka proglašen je Svjetskim danom voda. Od 1993. godine Dan voda obilježava se širom svijeta kroz različita tematska pitanja organiziranjem konferencija i seminara.

19.3.2015.

emisije_iz_nepokretnih_izvora.jpg

Nove funkcionalnosti nadograđene aplikacije Emisije iz nepokretnih izvora

Vlasnici/korisnici nepokretnih izvora, koji imaju uspostavljeno kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak dužni su osigurati kontinuirani prijenos podataka o izmjerenim emisijskim vrijednostima računalnom mrežom u Agenciju za zaštitu okoliša.

18.3.2015.

EEA_SOER_2015.jpg

EEA objavila izvješće „Europski okoliš – stanje i izgledi u 2015.” (SOER 2015.)

Europske okolišne i klimatske politike donijele su znatne koristi poboljšavajući stanje okoliša i kvalitetu života uz poticanje inovacija te stvaranje radnih mjesta i gospodarskoga rasta. Unatoč tim postignućima Europa se još uvijek suočava sa širokim rasponom trajnih i rastućih okolišnih izazova. Rješavanje tih problema zahtijevat će temeljite promjene u sustavima proizvodnje i potrošnje koji su glavni uzrok okolišnih problema.

4.3.2015.

program_vodjenja_ISZO_2014_2017.jpg

Program vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2017.

Sukladno Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08) Agencija za zaštitu okoliša u suradnji s Ministarstvom uprave izradila je i, uz suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode, donijela "Program vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2017."

14.1.2015.

Izvjesce_RPOT_2013.jpg

Izvješće o podacima iz Registra postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari (RPOT) / Očevidnika prijavljenih velikih nesreća (OPVN) za 2013. godinu

Agencija za zaštitu okoliša je, temeljem Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 114/08) te članka 14. Pravilnika o Registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i o Očevidniku prijavljenih velikih nesreća (NN 113/08), izradila i ovim putem objavljuje Izvješće o podacima iz Registra postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari/ Očevidnika prijavljenih velikih nesreća (OPVN) za 2013. godinu.

24.12.2014.

Izvjesce_ROO_2013.jpg

Izvješće o podacima iz Registra onečišćavanja okoliša za 2013. godinu

Temeljem članka 23. Pravilnika o Registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08), izrađeno je „Izvješće o podacima iz Registra onečišćavanja okoliša za 2013. godinu“. Izvješće je izrađeno temeljem verificiranih podataka prijavljenih u bazu ROO te sadrži podatke o ispuštanjima i/ili prijenosu onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvedenom, skupljenom i obrađenom otpadu. za 20 županija i Grad Zagreb pojedinačno i objedinjeno na razini Republike Hrvatske. ROO je važan alat za kontinuirano praćenje trendova i napretka u smanjivanju onečišćavanja okoliša te je neophodan javnosti, državnim i raznim županijskim tijelima, industriji, znanstvenicima, nevladinim organizacijama i drugim donositeljima odluka kao jedinstveni sustav pomoću kojeg je osiguran uvid u stanje i trendove u okolišu te donošenje odluka o pitanjima zaštite okoliša.

23.12.2014.

PortalProstornihPodataka.jpg

Portal prostornih podataka

Povodom obilježavanja Svjetskog GIS dana, 19. studenog 2014., kojim se nastoje promovirati geoinformacijske tehnologije te prezentirati GIS rješenja široj javnosti, Agencija za zaštitu okoliša svoje podatke javnosti predstavlja putem Portala prostornih podataka.

2.1.2015.

  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
  • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  • European Environment Agency
  • circ@
  • Portal EMAS