eONTO_radionica.jpg

Obavijest o uspostavi mrežnog servisa za razmjenu podataka sa sustavom e-ONTO

Mrežni servis za razmjenu podataka sustava e-ONTO je uspostavljen te je u punoj funkcionalnosti i time spreman za korištenje.

16.1.2017.

HOS_dostava_podataka.jpg

Obavijest obveznicima dostave podataka putem BLV, REGVOC i EHOS obrazaca

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu je sukladno Zakonu o zaštiti zraka (NN 130/11), Uredbi o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 117/12, 90/14) te Uredbi o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila (NN 69/13), razvila novu aplikaciju/sustav "Hlapivi organski spojevi".

5.1.2017.

eSPIRS.jpg

Dostavljeni podaci iz sustava RPOT/OPVN u bazu Europske komisije eSPIRS

U bazu Europske komisije eSPIRS dostavljeni su podaci iz sustava RPOT/OPVN, koju održava i vodi Joint Research Centre (JRC).  Podaci sadrže informacije o Seveso operaterima i područjima postrojenja Republike Hrvatske za 2016. godinu.

28.12.2016.

OPSO_2016.jpg

Odabrani pokazatelji okoliša i prirode u Hrvatskoj, 2016.

Potreba za pouzdanim podacima i informacijama o okolišu i prirodi na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini sve je izraženija. Također je sve intenzivnija njihova razmjena i korištenje u različite svrhe i od strane brojnih dionika: donositelja odluka, znanstvenika, stručnjaka i šire javnosti.

23.12.2016.

Naslovnica_RPOT_OPVN_2015.jpg

Objavljeno izvješće o podacima iz baze Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari/Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN) za 2015.

Na temelju Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari („Narodne novine“, broj 44/14) i Pravilnika o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o Očevidniku prijavljenih velikih nesreća („Narodne novine“, broj 139/14) Hrvatska agencija za okoliš i prirodu izradila je Izvješće o podacima iz informatičkog sustava Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari/Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN) za 2015. godinu.

22.12.2016.

Daniel_Pavlinovic.jpg

Objavljeno Izvješće o provedbi Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari 2013.-2016 za Republiku Hrvatsku

Izvješće o provedbi Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari dostavljeno je u ime Republike Hrvatske u skladu s Protokolom o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija) te Odlukom potpisnica Protokola 1/5 (ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1). Izvješće je izradila i koordinirala Hrvatska agencija za okoliš i prirodu u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i tijelima javne vlasti u čijem je djelokrugu zaštita sastavnica okoliša.

22.12.2016.

Izvjesce_ROO_2015.jpg

Objavljeno Izvješće o podacima iz Registra onečišćavanja okoliša za 2015. godinu

Temeljem Pravilnika o Registru onečišćavanja okoliša iz 2008. (NN 35/08) i Pravilnika o Registru onečišćavanja okoliša iz 2015. godine (NN 87/15), Hrvatska agencija za okoliš i prirodu izradila je Izvješće o podacima iz Registra onečišćavanja okoliša za 2015. godinu. Izvješće sadrži osvrt na dostavu i kontrolu kvalitete podataka, pristup javnosti te pregled verificiranih podataka o ispuštanjima i prijenosu onečišćujućih tvari u zrak, vodu/more i tlo te otpadu za županije, Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku ukupno.

12.12.2016.

WSD_2016.jpg

5. prosinac - Svjetski dan tla

Tlo je uz vodu i zrak osnovna sastavnica okoliša bez koje život na Zemlji nije moguć. Uloge tla i usluge koje tlo pruža ekosustavima su međuovisne i teško odvojive te čine tlo nezamjenjivim resursom i prirodnim kapitalom te pružateljem životno neophodnih dobara i usluga ljudskoj zajednici. Ovogodišnji Svjetski dan tla obilježava se temom "Tlo i grahorice – simbioza za život" budući da je cijela 2016. godina proglašena Međunarodnom godinom grahorica. Time se željelo ukazati na međuovisnost tla i grahorica te značaj za prehranu ljudi i okoliš.

29.11.2016.

  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
  • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  • European Environment Agency
  • circ@
  • Portal EMAS