Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari (RPOT)

KEMIKALIJE, SMJESE, OPASNE TVARI  

Poštovani korisnici aplikacije Registar postrojenja u kojemu su prisutne opasne tvari/Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN), ovim putem Vam skrećemo pažnju na slijedeće:

Objavljena je aplikacija za on-line unos podataka, Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari/Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN), koja će u narednom periodu biti u probnom režimu rada.

Navedeno podrazumijeva da je korisnicima omogućen rad*, ali i da se provode zadnja usklađenja i korekcije, stoga i Vas poštovani korisnici pozivamo, s ciljem realizacije što bolje učinkovitosti sustava RPOT/OPVN, da nam Vaša zapažanja, prijedloge i primjedbe šaljete na rpot@azo.hr.

*Za korištenje pune funkcionalnosti aplikacije RPOT/OPVN potrebno je koristiti jedan od sljedećih Internet preglednika: Mozilla Firefox, Chrome ili Internet Explorer.

 rpot_opvn.jpg


 

 

 

 

Pristup arhivskim podacima, dostavljenih sukladno Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 114/08) i Pravilniku o registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća (NN 113/08) 

Zakonom o zaštiti okoliša, NN 80/13 propisano je uvođenje provedbenih propisa kojima se provodi sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (čl. 120) te donošenje pravilnika kojim se propisuje način ustroja te sadržaj i način vođenja Registra postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i očevidnika prijavljenih velikih nesreća (čl. 132).

Na temelju navedenoga Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 44/14), u daljnjem tekstu: Uredba, dok je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (MZOIP) donijelo Pravilnik o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća (NN 139/14), u daljnjem tekstu: Pravilnik.

Uredba je objavljena u Narodnim novinama 07.04.2014. godine, a stupila je na snagu 15.04.2014. godine. Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama 26.11.2014. godine, a stupio je na snagu 04.12.2014. godine. Donošenjem tih podzakonskih akata u hrvatsko zakonodavstvo transponirana je Seveso II Direktiva (96/082/EEC), Direktiva 2003/105/EC koja mijenja i nadopunjuje Seveso II Direktivu te Seveso III Direktiva (2012/18/EU).

Uredbom se uređuje popis vrsta opasnih tvari koje su prisutne u području postrojenja sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13), način utvrđivanja količina, dopuštene količine i kriterije prema kojima se te tvari klasificiraju kao opasne; način podnošenja i obvezni sadržaj obavijesti o prisutnosti opasnih tvari u postrojenju; obvezni sadržaj Izjave o postupanju u vezi sa sprječavanjem velikih nesreća; obvezni sadržaj Izvješća o sigurnosti, način podnošenja zahtjeva za davanje suglasnosti na Izvješće o sigurnosti; obvezni sadržaj i način davanja suglasnosti; način podnošenja zahtjeva za produženje izdane suglasnosti i rokove s tim u vezi; tajnost podataka; način i uvjete za nadzor nad provedbom aktivnosti i mjera sukladno izdanoj suglasnosti na Izvješće o sigurnosti; posebne obveze operatera: u poduzimanju mjera za sprječavanje velikih nesreća, u slučaju značajne promjene u postrojenju operatera, u slučaju velike nesreće, postupak i obveze u slučaju velike nesreće s prekograničnim učincima, druge uvjete i mjere za sprječavanje velikih nesreća u skladu s međunarodno priznatim standardima i propisima; te sadržaj i način vođenja očevidnika o operaterima i njihovim postrojenjima koja mogu uzrokovati nesreće s domino efektom, te druga pitanja s tim u vezi.

U skladu s čl. 3., točkom 5. nadležna tijela i osobe su: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (MZOIP), tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima koja su nadležna za rješavanje u području zaštite pojedinih sastavnica okoliša i zaštite od pojedinih opterećenja te u području zaštite i spašavanja. Ministarstvo i središnje tijelo nadležno za zaštitu i spašavanje te nadležne inspekcije osiguravaju provjeru potpunosti, točnosti i vjerodostojnosti podataka upisanih u Registar sukladno čl.10. i 18. Pravilnika.

Područja postrojenja koja utvrde prisutnost opasnih tvari u količinama manjim od navedenih u Prilogu I.A, dijelovima 1. i 2., odnosno u Prilogu I.B Uredbe, dužna su postupiti i prema zahtjevima propisa kojima se uređuje zaštita i spašavanje (čl. 4., stavak (4) Uredbe).

Iznimno od čl. 4. stavka (1) Uredbe, MZOIP može, u onoj mjeri, koja je potrebna da se spriječe velike nesreće ili ograniči njihovo djelovanje, zatražiti od operatera da područje postrojenja podvrgne pojedinim obvezama sukladno odredbama Uredbe, iako prisutnost opasnih tvari u postrojenju nije utvrđena tako da dostiže granične količine opasnih tvari prema Prilogu I.A, dijelovima 1. i 2., odnosno Prilogu I.B.

Pravilnikom se propisuje sadržaj i način vođenja Registra postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari u smislu Uredbe kojom se uređuje sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, sadržaj i način vođenja Očevidnika prijavljenih velikih nesreća, način na koji se dostavljaju podaci za registar, način na koji se dostavljaju podaci za očevidnik te rokovi s tim u vezi.

U skladu s člankom 12. Pravilnika AZO je dužna izraditi Izvješće o podacima iz RPOT do 15. prosinca tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.

RPOT/OPVN 

Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari/Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN) je skup podataka o vrsti opasnih tvari koje su prisutne u postrojenjima, a koje mogu uzrokovati veliku nesreću, ili u postrojenjima mogu nastati prilikom velike nesreće; dopuštenim količinama opasnih tvari te kriterijima prema kojima se te tvari klasificiraju kao opasne; o mogućnosti pojave domino efekta; veličini zone ugroženosti u slučaju iznenadnog događaja te procjeni eventualnog broja žrtava, mjerama za sprječavanje i ublažavanje posljedica iznenadnog događaja, te rezultatima procjene rizika. RPOT/OPVN sadrži podatke i o velikim nesrećama, načinu i vremenu njihova nastanka; vrsti velikih nesreća; opasnim tvarima koje su ih izazvale; mogućim uzrocima; izravnim posljedicama i poduzetim mjerama za sprečavanje neželjenih posljedica te preporukama novih mjera na temelju iskustva, broju žrtava te podatke dostavljene na dobrovoljnoj bazi u od strane područja postrojenja u kojem je došlo do iznenadnog događaja/izbjegnute nesreće.

RPOT sadrži prijavljene podatke o „Seveso postrojenjima“ u RH, prema Prilogu II.B Uredbe:

• s velikim količinama opasnih tvari – VIŠI RAZRED POSTROJENJA
• s malim količinama opasnih tvari  –  NIŽI RAZRED POSTROJENJA

RPOT također sadrži i prijavljene podatke o postrojenjima s količinama opasnih tvari ispod graničnih vrijednosti, prema Prilogu II.A Uredbe. 

 

Kako dostaviti podatke u RPOT/OPVN?

Za unos podataka u bazu potrebno je unutar aplikacije RPOT/OPVN zatražiti korisnički račun putem Zahtjeva za dodjelu korisničkog računa za obveznika. Unos podataka provodi se elektroničkim putem (on-line) od strane operatera imenovane odgovorne osobe za unos podataka na lokaciji područja postrojenja, a uporabom korisničkog imena (KR) i zaporke koju dodjeljuje AZO.

U slučaju izbijanja velike nesreće, a ako obveznik nije prethodno prijavio podatke u Registar sukladno članku 7. Pravilnika, dužan je provesti prvo prijavu u RPOT.

Operater koji u području postrojenja utvrdi količine opasnih tvari ispod graničnih vrijednosti propisanih u Prilogu I.A, odnosno Prilogu I.B Uredbe, dužan je ispuniti unutar aplikacije Obrazac obavijesti o prisutnosti opasnih tvari u području postrojenja s količinama ispod graničnih vrijednosti iz priloga I.A, odnosno priloga I.B (Prilog II.A Uredbe) .

Operater koji u području postrojenja utvrdi količine opasnih tvari iznad graničnih vrijednosti propisanih u Prilogu I.A, odnosno Prilogu I.B Uredbe, dužan je ispuniti unutar aplikacije Obrazac obavijesti o prisutnosti opasnih tvari u području postrojenja s količinama iznad graničnih vrijednosti iz priloga I.A, odnosno priloga I.B (Prilog II.B Uredbe) .

Za prijavu velike nesreće područje postrojenja je dužno ispuniti unutar aplikacije Obrazac za prijavu velike nesreće u postrojenju (Prilog I Pravilnika).

Za prijavu iznenadnog događaja/izbjegnute nesreće, područje postrojenja može dobrovoljno prijaviti ispunjavanjem unutar aplikacije Obrasca za prijavu iznenadnog događaja/izbjegnute nesreće (Prilog II. Pravilnika).

Za pomoć pri unosu podataka potrebno je pročitati Priručnik za obveznike unosa podataka (ODP) u kojem se nalaze sve informacije vezano za ishođenje korisničkog računa (KR), korištenje baze, njene funkcionalnosti i druge informacije, te proučiti Priloge Uredbe:

Popis opasnih tvari i granične količine kada se tvari smatraju opasnima (Prilog I.A Uredbe)

Popis opasnih tvari i granične količine kada se tvari smatraju opasnima (Prilog I.B Uredbe)

Formula za zbrajanje opasnih tvari u svrhu utvrđivanja ukupne količine opasnih tvari prisutnih kod operatera 

Rok za dostavu podataka u RPOT/OPVN?

Rok za dostavu podataka za prvu obavijesti o prisutnosti opasnih tvari je temeljem čl. 10. Uredbe, a za obnovu podatka najmanje svakih 5 godina nakon prve obavijesti.

Temeljem članka 12. Uredbe, u slučaju značajne izmjene u području postrojenja ili trajnog zatvaranja istoga dostavu podataka i informacije potrebno je provesti bez odlaganja.

Rok za dostavu podataka o velikim nesrećama?

Obveznik dostave podataka dužan je prijaviti veliku nesreću u roku od 30 dana od dana nastanka velike nesreće u području postrojenja. U slučaju izbijanja velike nesreće, a ako obveznik nije prethodno prijavio podatke u Registar sukladno članku 7. Pravilnika, dužan je podatke osim u Očevidnik dostaviti i u Registar u roku od 30 dana od dana izbijanja velike nesreće.

Obveznik treba provoditi prijavu na obrascima te sukladno člancima 14. i 15. Pravilnika (NN 139/14), u zakonskim rokovima koji su mu propisani.

Ministarstvo i središnje tijelo nadležno za zaštitu i spašavanje te nadležne inspekcije osiguravaju provjeru potpunosti, točnosti i vjerodostojnosti podataka upisanih u RPOT/OPVN sukladno čl. 10. i 18. Pravilnika.

 

***

Joint Research Centre (JRC), unutar svojih aktivnosti vezanih uz poslove Europske komisije, izdao je 10. po redu broj publikacije „Lessons Learned Bulletin, Chemical Accident Prevention & Preparedness, Learning from emergency response – evacuation and sheltering“. U izradi navedenog u sklopu rada radne grupe sudjelovala je i Hrvatska agencija za okoliš i prirodu. Publikaciju se nalazi u rubrici Vezani dokumenti.

Vezani dokumenti