Što je sustav ROO?

Sustav Registra onečišćavanja okoliša (ROO) je informacijski sustav kojeg uspostavlja, vodi i održava Hrvatska agencija za okoliš i prirodu kao sveobuhvatno informatičko i mrežno bazirano rješenje, a čine ga baza podataka s pripadajućom aplikacijom za unos, verifikaciju, pregled, analizu i razmjenu podataka te preglednici koji javnosti omogućuju izravan pristup podacima.

1. Baza ROO je baza podataka u koju se prijavljuju podaci putem izdanog korisničkog računa za pristup aplikaciji temeljem odredbi Pravilnika o Registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15). Obveznici prijavljuju podatke o ispuštanjima i/ili prijenosu onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te nastanku odnosno gospodarenju otpadom.

2. Preglednik ROO  namijenjen je javnoj pretrazi verificiranih podataka baze ROO agregiranih na razini organizacijske jedinice.
 
3. Hrvatski nacionalni portal ROO  namijenjen je javnoj pretrazi onog dijela podataka ROO koji zadovoljavaju odredbe Zakona o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN MU 4/2008).

4. Web portal (PPROO)  je rezultat projekta „Unaprjeđenje Registra onečišćavanja okoliša (ROO) i integracija u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO)“ gdje su stručnjaci partnerskih institucija iz Njemačke, Austrije i Francuske unaprijedili Hrvatski nacionalni portal Registar onečišćavanja okoliša, uključujući GIS komponentu, kako bi se ispunili zahtjevi E-PRTR u području kvalitete podataka i dostupnosti podataka javnosti.